ข่าวสาร

 "เรนองที รักษ์โลก"
ร่วมกันอนุรักษ์ ปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ที่ หมู่บ้านคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ได้ทั้งความสนุกและได้ช่วยโลก
เพราะ ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า
และมีความสำคัญให้ประโยชน์แก่มนุษย์นานัปการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ราษฎรที่อาศัยใกล้บริเวณป่าชายเลนได้อาศัยไม้มาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ
– เป็นแหล่งพลังงานและอาหาร
– เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ
– เป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเล
– ควบคุมการกัดเซาะพังทลาย
– ซับน้ำเสีย
– เป็นแนวกำบังกระแสน้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำและพายุหมุน
– เป็นแหล่งพักอาศัยของลูกปลาและลูกกุ้ง และแหล่งอนุบาลตัวอ่อนเป็นแหล่งอาหารสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่
 
ย้อนกลับ